Visie & Opdracht

VISIE

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, de koepelvereniging voor heem-, geschied- en oudheidkundige kringen in de provincie Antwerpen , wil :

  • een vereniging zijn die heemkunde en onderzoek over lokale en regionale geschiedenis in de provincie Antwerpen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt voor het grote publiek en die ondersteuning en vorming biedt aan haar leden in de provincie Antwerpen. Dit o.a. door te publiceren, door informatie en beleid toegankelijk te maken voor zijn doelpubliek, door studiedagen te organiseren en door te participeren aan heemkunde-manifestaties.
  • een vereniging zijn die mensen kan samenbrengen die belang hechten aan de geschiedenis en het kenmerkende van hun eigen regio, waarbij de uitwisseling van informatie en ideeën centraal staat en die heemkunde als een bindmiddel gebruikt om contacten te leggen tussen wat beweegt binnen de heemkundesector in de breedste betekenis van het woord om aldus een bepalende rol te spelen in de maatschappelijke erkenning van eigen materieel en immaterieel patrimonium.
  • een vereniging zijn die zich in Vlaanderen kan profileren, mensen kan stimuleren om cultuur te hanteren als een manier om wederzijds begrip in de hand te werken; een vereniging zijn die kan bewijzen dat ze, op haar manier, meebouwt aan een eerlijke en democratische Vlaamse samenleving.

 

OPDRACHT

I. Vorming, begeleiding en ondersteuning


"Heemkunde Gouw Antwerpen vzw" werkt uit en bestendigt een aanbod aan de kringen rond vorming, aangepaste begeleiding en de nodige ondersteuning.

II. Beheer en beleid

"Heemkunde Gouw Antwerpen vzw" heeft een doordacht, helder en verantwoord medewerkersbeleid dat gericht is op een kwalitatieve vorming, en begeleiding.

III. Interne communicatie en informatie


Heemkunde Gouw Antwerpen vzw zorgt voor een correcte communicatie en informatiedoorstroming naar haar doelgroep over de werking van de vereniging en wat zich beweegt in de heemkundesector.

IV. Externe contacten en netwerking

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw bevestigt ten volle haar rol als koepelorganisatie ten opzichte van zijn eigen achterban.

V. Promotie heemkunde en wetenschappelijk onderzoek


Heemkunde Gouw Antwerpen vervult haar opdracht in de actuele trend en benadering van heemkunde als belangrijk onderdeel in een gerichte benadering van het materieel en immaterieel patrimonium.